Sunday, 11 March 2012

PERANAN AHLI JAWATANKUASA PROGRAM NILAM

PENGERUSI – Pengetua/Guru Besar
GPK 1
1.  Mempengerusikan mesyuarat.
1.  Menjalankan tugas pengerusi semasa
     ketiadaannya.
2.  Memahami dasar dan matlamat program.
2.  Membantu pengerusi menyelaras dan menilai program.
3.  Memberi taklimat kepada guru dan ibu bapa.
3.  Membantu pengerusi menjayakan program.
4.  Memastikan pelaksanaannya berjalan lancar melalui  penyeliaan, perjumpaan dengan guru, temubual murid / ibu  bapa secara tidak formal dan laporan pelaksanaan.
4.  Mengenalpasti masalah,kekuatan program NILAM dan mengambil tindakan susulan.
GPK HEM/KO-KU/PENYELIA PETANG.
GURU PERPUSTAKAAN.
 
1.  Menjalankan tugas Pengerusi dan Naib pengerusi 1 semasa ketidaan mereka.
1.  Membantu pihak sekolah membuat penggredan buku. 
2.  Mengagihkan buku pinjaman secara berkelompok.
3.  Mengedar Buku Rekod membaca (BRM) yang    disediakan oleh Persatuan Pusat Sumber Sekolah
4.  Membantu setiausaha menganjurkan sebarang  aktiviti untuk menyokong porgram NILAM.
WAKIL PIBG/BEKAS PELAJAR.
SETIAUSAHA (Guru PSS).
1.  Menghadiri setiap mesyuarat J/Kuasa NILAM. 
2.  Menjadi pengantara untuk menyampaikan idea melalui  aktiviti – aktiviti seperti : 
        a. Ibu bapa membimbing dan menggalak anak-anak membaca. 
        b. Menyediakan bahan bacaan berssesuaian di rumah. 
        c. Mengalakkan anak-anak membuat pinjaman bahan  bacaan dari sumber lain seperti Perpustakaan
            Awam, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Bergerak  dan seumpamanya. 
        d. Memastikan anak-anak sentiasa mempunyai bahan untuk dibaca dan merekodkan bacaan. 
3.  Berusaha membantu pihak sekolah menjayakan Program ini melalui sumbangan kewangan. 
4.  PIBG berkhidmat sebagai agen kepada penglibatan institusi - institusi lain dalam menjayakan Program ini dari segi khidmat     nasihat buku dan kewangan.
1.  Menyimpan rekod, minit mesyuarat dan surat -  menyurat. 
2.  Menyelaras perjalanan mesyuarat dan hal – hal yang berkaitan.
3.  Menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan bertulis untuk dikemukan kepada Urusetia Negeri     dan salinan kepada Pengerusi. 
4.  Menyediakan Pangkalan Data dan maklumat - maklumat yang berkaitan dengan Program.
5.  Membuat analisis Program NILAM berdasarkan data terkumpul. 
6.  Memasukkan dan mengemaskini data dari masa ke semasa. 
7.  Menjadi urusetia untuk pemberian anugerah NILAM peringkat sekolah. 
8.  Menganjurkan aktiviti Porgram NILAM peringkat sekolah.
KETUA BIDANG/KETUA PANITIA BAHASA.
GURU KELAS/GURU TINGKATAN.
 
1.  Membantu pihak sekolah dalam pemilihan bahan bacaan untuk pelajar. 
2.  Merancang dan menyelaras aktiviti P&P yang boleh menjurus ke arah pembacaan berkualiti. 
3.  Membuat perancangan, anggaran perbelanjaan Program NILAM. 
4.  Menyelia pelaksanaan Program NILAM.
1.  Menyediakan sudut bacaan di kelas masing-masing. 
2.  Mendapatkan Buku Rekod Bacaan (BRM) NILAM  daripada PSS dan mengedarkan kepada pelajar –     pelajar. 
3.  Membuat pinjaman buku dari PSS dan  mengedarkan. 
4.  Menyemak dan merekod data bacaan pelajar. 
5.  Menyimpan dan mengemaskini BRM NILAM pelajar. 
6.  Mengesah dan menandatangani BRM NILAM  pelajar. 
7.  Memastikan Porgram NILAM berjalan mengikut perancangan.

CARA PELAKSANAAN PROGRAM NILAM

Ada dua perkara yang perlu dimaklumkan bila kita bercakap mengenai trend membaca dalam kalangan murid-murid. Yang pertama ialah jenis buku yang menjadi minat mereka. Dalam kajian yang dibuat oleh Bahagian Perkembangan Kurikulum didapati murid-murid lebih suka membaca buku-buku yang berkisar mengenai sesuatu yang ”hampir’ dengan mereka, sesuai dengan usia dan persekitaran mereka. Selain dari buku-buku bukan fiksyen yang berbentuk ilmiah, murid-murid lebih terarah untuk membaca buku-buku yang berkaitan dengan remaja, hubungan dalam konteks usia remaja, grafik yang menarik dengan teks yang mudah difahami.
Oleh itu, pihak pentadbir sekolah yang bertanggungjawab dalam urusan perolehan buku-buku perlulah mengambil kira faktor-faktor ini dalam usaha membina koleksi di Pusat Sumber Sekolah. Di pihak KPM, kita ada menyediakan Senarai Bahan Bacaan Pusat Sumber Sekolah bagi menjadi panduan kepada sekolah-sekolah dalam pembelian bahan-bahan bacaan di pusat sumber. Senarai ini merupakan senarai bahan bacaan yang dikemukakan oleh penerbit dan pembekal buku dan telah melalui proses penilaian. Langkah ini diambil bagi memastikan hanya bahan-bahan bacaan yang berkualiti saja yang boleh dibekalkan ke sekolah.
Perkara kedua yang membentuk trend membaca dalam kalangan murid-murid pula ialah bentuk buku yang dibaca. Trend dan minat murid-murid sekarang lebih terarah kepada sesuatu yang bersifat teknologi dan ICT. Kita melihat ini sebagai sesuatu yang positif dan Program NILAM juga sememangnya sentiasa ditambahbaik seiring dengan kemajuan teknologi sedia ada.
Dalam pelaksanaan Program NILAM kita meminta murid membaca sebanyak mungkin buku dan kemudian mencatatnya dalam Buku Rekod NILAM. Buku-buku yang dimaksudkan ialah buku-buku berbentuk fizikal yang dipinjam dari Pusat Sumber Sekolah, Perpustakaan Awam ataupun yang mereka beli sendiri. Seiring dengan kepesatan teknologi, Program NILAM juga menggalakkan mereka membaca buku-buku dalam bentuk digital yang boleh diperolehi dari Pusat Sumber Digital, e-book dan juga CD/DVD. Malah mereka juga boleh memuat turun bahan-bahan bacaan dari internet untuk mereka baca dan simpan sebagai koleksi peribadi mereka. Sekarang ini sudah ada teknologi di mana buku-buku berbentuk digital boleh ”membacakan” buku tersebut untuk kita dan boleh disimpan di dalam pemain muzik MP3 dan juga iPod. Dengan kepesatan teknologi yang semakin memudahkan kita di zaman ini, tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk kita mengatakan bahawa kita tidak ada masa untuk membaca.

PEMILIHAN TOKOH NILAM KEBANGSAAN

Pemilihan Tokoh NILAM Kebangsaan dilakukan bersempena dengan Anugerah NILAM Kebangsaan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003 hasil keputusan mesyuarat Jawatankuasa Induk Gerakan Tabiat Membaca Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun yang sama. Calon-calon dari 4 kategori iaitu calon Sekolah Rendah Luar Bandar, Sekolah Rendah Bandar, Sekolah Menengah Luar Bandar dan Sekolah Menengah Bandar akan dinilai untuk memilih pemenang mengikut kategori dan juga Tokoh NILAM Sekolah Rendah serta Tokoh NILAM Sekolah Menengah di kalangan pemenang kategori tersebut.
Anugerah NILAM Peringkat Kebangsaan merupakan pengiktirafan tertinggi KPM dalam usaha membina tabiat membaca dalam kalangan murid selaras dengan hasrat negara melahirkan masyarakat bermaklumat dan berpengetahuan menjelang 2020 apabila Malaysia menjadi sebuah negara maju.

STRATEGI KPM UNTUK MELIBATKAN PENYERTAAN PELAJAR

Walaupun cita-cita kita untuk mencapai penglibatan 100% murid masih belum tercapai namun usaha-usaha giat dijalankan oleh rakan-rakan kita dalam rangkaian BTP di Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri, Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian dan juga Pusat Kegiatan Guru. Kita juga mendapat kerjasama yang baik daripada semua rakan-rakan bahagian KPM yang lain serta Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah dalam merangka program-program galakan membaca. Sebagai contoh, kita juga melaksanakan beberapa aktiviti sokongan bagi memantapkan lagi Program NILAM ini. Antaranya ialah aktiviti Kem Membaca 1 Malaysia, Khemah Membaca, Kem Penulis Muda, Jejak Maklumat, Pertandingan Bercerita, Resensi Buku dan juga pameran-pameran buku yang juga mendapat sokongan dari Majlis Buku Kebangsaan Malaysia (MBKM), Perpustakaan Negara Malaysia, Institut Terjemahan Negara Malaysia serta Dewan Bahasa dan Pustaka serta rakan perkongsian pintar agensi luar seperti Scholastic Malaysia, Microsoft Sdn. Bhd, Sasbadi Sdn. Bhd., RHB dan juga dari IPTA serta IPTS.
Selain daripada itu, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti juga mengambil kira elemen pelaksanaan Program NILAM sewaktu pemantauan ke sekolah-sekolah. Secara tidak langsung ini menunjukkan penegasan KPM mengenai peri pentingnya program ini dilaksanakan dan pihak pentadbir sekolah perlu memberi kerjasama dan perhatian dalam merangka, mengurus, melaksana dan memantau program-program galakan membaca yang dirancang oleh Guru Perpustakaan & Media (GPM).

WAKTU PROGRAM NILAM DILAKSANAKAN

Program NILAM mengalakkan murid membaca di mana jua walaupun selepas tamat waktu persekolahan. Walaubagaimanapun, satu masa membaca di Pusat Sumber Sekolah atau di sudut bacaan kelas wajar dimuatkan dalam jadual kelas terutamanya matapelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk menjalankan aktiviti membaca.
Waktu lain juga boleh diperuntukkan untuk aktiviti PSS yang melibatkan pengajaran kemahiran membaca, contohnya aktiviti dalam Minggu Pusat Sumber Sekolah, Minggu Bahasa atau mata pelajaran lain.
Murid juga boleh meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit semasa waktu perhimpunan mingguan untuk aktiviti membaca seperti Bicara Buku dan menulis ulasan buku.
 

TAHAP RAKAN PEMBACA

Tahap RAKAN PEMBACA (RP) mengutamakan aspek kepimpinan dalam aktiviti membaca. Setelah membaca sejumlah 100 buah buku murid layak memasuki tahap RP. Tahap ini memberi penekanan kepada kebolehan murid membimbing dan menarik minat orang lain supaya suka membaca. Walau bagaimanapun aktiviti Tahap JAUHARI masih diteruskan.
Pengiraan markah bagi aktiviti ini diberikan mengikut jumlah aktiviti atau sesi aktiviti (dan bukan jumlah bilangan pendengar, kecuali aktiviti meminjamkan buku) yang dijalankan mengikut kesesuaian umur murid seperti :
- Bercerita (1 sesi = 5 markah)
- Bicara Buku (1 sesi = 5 markah)
- Ulasan Buku (1 sesi = 5 markah)
- Meminjamkan buku (1buku x 5 peminjam = 5 markah)
• Murid pada tahap Rakan Pembaca ini diberikan pemarkahan usaha mereka mengikut Jadual Sistem Ganjaran RP :
Jumlah markah aktiviti
Pengiktirafan
100 – 199
Gangsa
200– 299
Perak
300 – 399
Emas
400  ke atas NILAM

TAHAP PROGRAM NILAM

Program NILAM mempunyai dua tahap. Tahap pertama ialah untuk membina kemahiran dan menanam minat membaca sehingga terbina satu tabiat. Tahap ini dikenali sebagai JAUHARI. Tahap kedua pula membantu pencambahan penggunaan bahan dalam gerakan membaca. Tahap ini dikenali sebagai RAKAN PEMBACA (RP).


TAHAP JAUHARI
Tahap Jauhari menggalakkan murid menambah bilangan bacaan mereka dan ia dijalankan pada dua peringkat persekolahan :

a. Sekolah Rendah
Murid pada peringkat ini wajib membaca banyak buku sebaik sahaja mereka tahu membaca dan mula belajar (Pertengahan Tahun dalam Tahun Satu). Mereka perlu berusaha untuk mencapai tahap pembacaan seperti berikut :
Jumlah Buku
Pengiktirafan
90 - 179
Gangsa
180 - 269
Perak
270 - 359
Emas
360 ke atas
NILAM

b. Sekolah Menengah
Murid pada peringkat ini wajib membaca banyak buku apabila mereka mula belajar di Tingkatan Satu atau Peralihan. Mereka perlu berusaha untuk mencapai tahap pembacaan seperti berikut:
Jumlah Buku Pengiktirafan
72 - 143
Gangsa
144 - 215
Perak
216 - 287
Emas
288 ke atas
NILAM